Nr karty: 15/B/2015
Drukuj Data publikacji : 2015-09-28 13:06:15
Data modyfikacji :
2015-09-28 13:24:41

Zmodyfikowane przez : Marcin Mokrzycki
1.
Numer wpisu
15/B/2015
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwstycji polegającej na budowie obiektu inwentarskiego, na działkach nr ewid. 300/2 i 300/3 położonych w obrębie geodezyjnym Pieski, gmina Międzyrzecz
3.
Znak sprawy
WPP.6220.9.2015.MM
4.
Data wydania i miejsce wydania
2015-09-28 - Urząd Miejski w Międzyrzeczu
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Burmistrz Międzyrzecza
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wnioskodawca jest osobź fizycznź, ktźrej dane osobowe podlegajź ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Urząd Miejski w Międzyrzeczu, Wydział Planowania Przestrzennego, Rynek 1, pokój 304, tel. 95 742-69-66
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącej fermy drobiu o jeden obiekt inwentarski o ok. 2600 m3 powierzchni użytkowej do tuczu brojlera indyczego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. opinią z dnia 24.08.2015 r. znak: WOOŚ-II.4240.233.2015.MW (wpł. do tut. Urzędu dnia 25.08.2015 r.) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu opinią sanitarną z dnia 03.09.2015 r. znak: NS-NZ-771-4-OOPS/1-28/15 (wpł. do tut. Urzędu dnia 07.09.2015 r.), wyrazili opinie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!